Algemene Voorwaarden

 

Electricea is een handelsnaam van NV Johan Herman. Deze website is eigendom van, wordt onderhouden door en valt onder de verantwoordelijkheid van Electricea, opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Dronckaertstraat 444, 8930 LAUWE, België en ingeschreven onder BTW nummer BE0424.711.827, hierna “wij”, “ons”, “onze” of “Electricea” genoemd.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voor je gebruik maakt van, aankopen verricht op of interacties aangaat met onze website. Door de algemene voorwaarden te lezen, stem je ermee in dat je gebonden bent door de algemene voorwaarden die gelden op het ogenblik dat je gebruik maakt van, aankopen verricht op of interacties aangaat met onze website, onverminderd alle algemene voorwaarden die eerder op onze website werden gepubliceerd. 

Wanneer je een product en/of dienst aankoopt, kun je tevens onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die gelden voor het product en/of de dienst. Als de algemene voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden die gelden voor het product en/of de dienst, hebben die laatste voorrang.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk type relatie tussen Electricea en jou, ongeacht of je een professionele gebruiker of consument bent. Bepaalde specifieke voorwaarden en garanties worden echter uitsluitend toegekend aan consumenten. Met consument bedoelen we elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep. 

Wanneer je gebruikmaakt van, aankopen verricht op of interacties aangaat met onze website, communiceer je elektronisch met ons en daardoor aanvaard je dat alle mededelingen, informatie, overeenkomsten, disclaimers en andere communicaties die wij met elkaar uitwisselen, voldoen aan de eventuele wettelijke vereiste dat dergelijke communicaties of verklaringen schriftelijk moeten gebeuren. Je stemt ermee in dat dergelijke elektronische communicaties op een duurzaam medium worden verstrekt. Je stemt er tevens mee in om facturen elektronisch te ontvangen. 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden. 

Als een van deze voorwaarden nietig of ongeldig zou zijn, wordt deze voorwaarde als scheidbaar beschouwd, maar zal ze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aantasten.

2. Overeenkomst 

De producten of diensten die op onze website worden gepubliceerd, vormen geen wettelijk bindend aanbod. Wijzigingen zijn mogelijk. 

Wanneer je artikelen in je winkelmandje plaatst en afrekent, ontvang je alle noodzakelijke informatie. Die informatie omvat de ordergegevens, het/de te leveren product(en) en/of dienst(en), de prijs en de mogelijke bijkomende kosten, de totale prijs, het betalings- en leveringsvoorstel.

Je zult dan de vraag krijgen om ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden. 

Door op “Betaling uitvoeren” te klikken verbind je je ertoe het/de gekozen product(en) en/of dienst(en) die in jouw order zijn vermeld aan te kopen. Onmiddellijk na het versturen van de order ontvang je een e-mail met de bevestiging van je order. We raden je aan deze e-mail af te drukken of op te slaan. We zullen je zo snel mogelijk informeren als een van de door jou bestelde producten en/of diensten niet beschikbaar zou zijn en we zullen dat/die product(en) en/of dienst(en) niet aanrekenen. 

OPGELET: Als je niet onmiddellijk een bevestigingsmail van ons ontvangt, controleer dan eerst alle submappen van je 'Postvak in'. Als je de bevestigingsmail niet vindt in deze mappen en submappen, geef dan opnieuw je e-mailadres in. 

Het contract is opgesteld in het Nederlands. Het contract treedt in werking en gaat in na ontvangst van onze bevestigingsmail waarin de ordergegevens, het/de te leveren product(en) en/of dienst(en), de prijs en de mogelijke bijkomende kosten, de totale prijs, de betalingsregelingen en het tijdstip van de levering zijn vermeld. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders schriftelijk vermeld bij de bevestiging van de order. De eventuele verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeldt.

Alle genoemde abonnementen, welke door Electricea worden aangeboden, hebben een initiële looptijd van één jaar. Na afloop van de (initiële) looptijd vindt automatisch een verlenging plaats en dit telkens voor één jaar tenzij de abonnementhouder uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse einddatum van het abonnement Electricea per aangetekend schrijven in kennis stelt het abonnement niet te willen verlengen.

De wettelijk verschuldigde btw wordt bepaald op basis van de plaats van de levering van producten of diensten, of door de betreffende wettelijke regels. Aangerekende btw kan nooit worden terugbetaald. Onmiddellijk na ontvangst van je betalingen zenden we je een elektronische factuur. We raden je aan deze e-mail en het bijgevoegde bestand af te drukken of op te slaan.

3. Levering

Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringstijden slechts indicatief en zonder garantie omdat ze afhankelijk zijn van de externe partners van Electricea (leveranciers en transporteurs) en van de beschikbaarheid van de door jou bestelde producten. 

Tenzij wij een specifiek tijdstip zijn overeengekomen voor de levering, bijvoorbeeld in geval van een voorbestelling of wanneer het product niet in voorraad is, leveren we de producten binnen 30 dagen na het afsluiten van het contract. 

Wanneer we onze verplichting om de producten binnen die termijn te leveren niet zijn nagekomen, kun je ofwel aanvaarden dat de producten binnen een door ons bepaalde bijkomende termijn zullen worden geleverd, ofwel ons vragen om de producten te leveren binnen een aan de omstandigheden aangepaste bijkomende termijn. 

Als we de producten niet binnen de aangepaste bijkomende termijn leveren, heb je het recht om het contract te beëindigen, behalve in geval van overmacht. Je hebt het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen, wanneer de levering binnen de oorspronkelijk overeengekomen termijn of op een bepaalde datum essentieel was, rekening houdend met alle omstandigheden die golden bij het afsluiten van het contract. Na de beëindiging van het contract zullen we alle eventuele bedragen die onder het contract werden betaald, onverwijld terugbetalen. 

Het eigendom en/of het risico van verlies of schade wordt aan jou overgedragen bij de levering van de producten aan de transporteur als je de transporteur kiest die de producten zal leveren en als wij geen transportdiensten hebben aangeboden voor het genoemde product, onverminderd je eventuele rechten tegenover de transporteur. 

Onverminderd je eventuele rechten tegenover de transporteur, wordt het eigendom en/of het risico van verlies of schade aan de producten aan je overgedragen wanneer jij of een door jou aangestelde derde partij die niet de transporteur is, de fysieke eigendom van de producten hebt verworven. 

Je dient het/de product(en) bij aankomst grondig op eventuele transportschade te controleren. Je dient melding te maken van alle voorbehoud en klachten die gerechtvaardigd blijken, of zelfs het pakket te weigeren als blijkt dat het werd geopend of als het duidelijke sporen van beschadiging vertoont. Het genoemde voorbehoud en de klachten betreffende levering van de producten moeten schriftelijk per brief of via een ander middel direct aan de transporteur worden gericht binnen 3 werkdagen na de levering van de producten en je dient een kopie hiervan naar ons te sturen. Na deze termijn wordt/worden het/de product(en) geacht naar je volledige tevredenheid te zijn geleverd. 

We verzoeken je de labels, waarschuwingen, gebruiksvoorwaarden, gebruikershandleiding en richtlijnen die met het product of de dienst worden geleverd, altijd zorgvuldig te lezen voor je het product of de dienst gebruikt. 

Electricea behoudt zich het recht bestellingen tegen te houden waarvan het factuur- of verzendadres niet overeenkomt met de nationaliteit van de website waarop de bestelling geplaatst is.

4. Herroepingsrecht 

Als je een consument bent, heb je 55 dagen de tijd om onze verkoopovereenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder enige vergoeding of kosten te betalen, behalve de kosten voor het retourneren van het/de product(en), die je persoonlijk dient te betalen. We zullen elke betaling die we van je hebben ontvangen voor het/de aangekochte product(en) en de leveringskosten voor de door ons aangeboden goedkoopste leveringswijze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je herroepingsbericht terugbetalen. Het is mogelijk dat wij wachten met de terugbetaling tot we het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen, of tot je ons het bewijs bezorgt dat je het/de product(en) hebt geretourneerd. 

Je kunt aansprakelijk worden gesteld wanneer het/de geretourneerde product(en) in waarde zijn verminderd als gevolg van de behandeling van het/de product(en) (uitgezonderd behandeling in verband met de werking van het/de product(en)). De waarde van het/de product(en) kan verminderen wanneer het/de product(en) onvolledig of beschadigd is/zijn.

De herroepingsperiode eindigt 55 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangestelde derde partij verschillend van de transporteur, de fysieke eigendom van het/de product(en) hebt verworven. 

In geval van levering van een product dat uit verschillende delen bestaat, eindigt de herroepingsperiode 55 dagen na de dag waarop je de fysieke eigendom van het laatste deel van het product hebt verworven. 

Voor diensten, zoals digitale content die niet op een tastbaar medium worden geleverd, eindigt de herroepingsperiode 14 dagen na de dag waarop het contract werd afgesloten. 

Voor diensten waarvan de uitvoering is begonnen op jouw uitdrukkelijk verzoek en voor het einde van de herroepingsperiode, dien je ons een bedrag te betalen in verhouding tot de diensten die werden geleverd tot je ons jouw herroepingsbeslissing hebt meegedeeld. 

Je kunt jouw herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

  • de levering van diensten nadat de dienst volledig werd uitgevoerd, als de uitvoering met jouw uitdrukkelijke toestemming is begonnen voor het einde van de herroepingsperiode en als je hebt bevestigd dat je afstand zou doen van jouw herroepingsrecht zodra het contract volledig zou zijn uitgevoerd;
  • de levering van digitale content die niet op een tastbaar medium werd geleverd als de levering met jouw uitdrukkelijke toestemming is begonnen voor het einde van de herroepingsperiode en als je hebt bevestigd dat je afstand deed van jouw herroepingsrecht.

Je kunt jouw beslissing om jouw order te annuleren meedelen via dit elektronische formulier. Je kunt ons dit ook mededelen per brief (Electricea, Dronckaertstraat 444, 8930 LAUWE, België) of per telefoon (+32 (0)56 75 32 10).

5. Aftersales - Helpdesk 

We streven ernaar jou de best mogelijke klanten- en aankoopervaring te bieden. Als je de gewenste informatie of adviezen niet vindt in onze FAQ, kun je ons bellen tijdens onze openingstijden op het nummer +32 (0)56 75 32 10, of een e-mail sturen naar .

6. Garantie - retourbeleid 

Je geniet een garantie voor elk defect dat aanwezig is op het ogenblik van de levering van het product, als je niet op de hoogte was of er van jou niet kon worden verwacht dat je op de hoogte was van het defect op het ogenblik van de levering en als het defect wordt vastgesteld tijdens de garantieperiode (zie verder). 

Als je een consument bent, bedraagt de garantieperiode 24 maanden vanaf het ogenblik dat je, of een derde partij die voor jouw rekening optreedt, de fysieke eigendom van het door jou bestelde product verwerft. Voor sommige producten kan de garantieperiode langer zijn en dit wordt vermeld op de pagina met de productinformatie en op de offerte voor jouw order. 

Als je een professional bent, bedraagt de garantieperiode 12 maanden, tenzij anders vermeld voor een of meer specifieke producten, vanaf het ogenblik van de overdracht van de risico's. 

Lees altijd de labels, waarschuwingen, gebruiksvoorwaarden, gebruikershandleiding en richtlijnen die met het product of de dienst worden geleverd, voor je het product of de dienst gebruikt. In de meeste gevallen zal een voorzichtig en redelijk gebruik met de gepaste zorg de levensduur van een product verlengen. Defecten of andere schade als gevolg van nalatigheid of oneigenlijk gebruik of behandeling, onjuiste installatie – indien ze niet door ons werd uitgevoerd – of het gebruik van ongeschikte accessoires, worden niet gedekt door de garantie. 

In geval van niet-conformiteit die binnen de garantieperiode wordt vastgesteld, heb je het recht om het product kosteloos te laten herstellen of vervangen, een aangepaste korting te ontvangen, of het contract voor het product te laten herroepen, in overeenstemming met de voorwaarden in de toepasselijke wetgeving. Als je wenst dat wij het product herstellen of vervangen, moet deze oplossing als evenredig worden beschouwd, rekening houdend met een andere oplossing die zonder aanzienlijk ongemak voor je zou kunnen worden uitgevoerd. In voorkomend geval zullen wij rekening houden met de slijtage als gevolg van jouw gebruik van het product sinds de levering. 

Je dient de aanwezigheid van een defect aan ons te melden uiterlijk binnen 2 maanden vanaf de dag waarop je het defect hebt ontdekt. 

Als je het product in het kader van deze garantie van 12/24 maanden retourneert, zullen wij de retourneringskosten aan je terugbetalen, maar niet de leveringskosten van je oorspronkelijke aankoop. We zullen je het herstelde of vervangingsproduct kosteloos bezorgen. 

Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de duur van de herstelling of vervanging van de een of meer producten.

7. Gebruik van een of meer diensten of digital content van derden 

Wanneer je een product en/of dienst aankoopt bij Electricea, kun je in sommige gevallen ook gebruikmaken van de dienst(en), software of digitale content van een of meer derde partijen. Dit gebruik kan onderworpen zijn aan aparte beleidsregels, gebruiksvoorwaarden en vergoedingen van deze derde partijen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade als gevolg van of gerelateerd aan het gebruik van dienst(en), software of digitale content van een of meer derde partijen.

8. Licentie 

Wij en onze content leveranciers kennen je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de dienst(en), software of digitale content die met de aangekochte producten en/of diensten worden geleverd. Deze licentie laat je niet toe om de dienst(en), software of digitale content door te verkopen of te gebruiken met commerciële doeleinden. Alle rechten die je niet uitdrukkelijk werden toegekend in deze algemene voorwaarden of in aparte beleids- en gebruiksvoorwaarden van de derde partijen, zijn voorbehouden aan en berusten bij ons of onze licentiegevers, leveranciers of andere content providers. 

De door ons en onze content leveranciers toegekende licentie(s) wordt/worden onmiddellijk beëindigd als je deze bepaling of andere aparte beleids- en gebruiksvoorwaarden van de derde partijen niet naleeft.

9. Privacy 

Je vindt ons privacybeleid hier

Electricea maakt gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technieken. Functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat je de beste bezoekerservaring krijgt. Ook worden er door ons en derden, zoals social media netwerken, tracking cookies geplaatst om je gepersonaliseerde advertenties van Electricea te tonen op andere websites. Tracking cookies volgen jouw surf- en klikgedrag over meerdere websites, waarmee een profiel van jouw interesses wordt opgesteld. Als je jouw e-mailadres achterlaat in onze webshop, kunnen we je een e-mail sturen indien je jouw bestelling niet tijdig afmaakt.

10. Aansprakelijkheid 

We gaan enkel een middelenverbintenis aan in alle fases van de websitetoegang, vanaf de order tot de levering of eventuele bijkomende diensten. 

Wij zullen aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van Electricea. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uitstel of niet-naleving van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden als dit te wijten is aan oorzaken waarover wij geen redelijke controle hebben. Deze bepaling heeft geen invloed op je recht om de producten en/of diensten binnen een redelijke termijn naar je te laten verzenden. 

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade en omvat geen zakelijk verlies (inclusief verlies van verwachte besparingen, gegevens of digitale content) of indirecte schade. Alle overige aansprakelijkheid is uitgesloten. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemak of schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals onderbreking van diensten, aanwezigheid van computervirussen of externe inbraken in het systeem. 

Als je een vordering indient met betrekking tot door jou aangekochte producten en/of diensten, zal onze aansprakelijkheid in geen geval de werkelijk betaalde bedragen voor deze producten en/of diensten overschrijden.

 

Algemene voorwaarden Electricea.pdf